Laboratuvarlarımız Tarafından Verilen Endüstriyel Hizmetler

-A +A

Dikkat Edilmesi Gereken Konular ve Ambalaj

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR VE AMBALAJ

  • Test amacı ile gönderilecek tüm malzemeler orijinal ambalajında yada akma, sızıntı, dökülme, yırtılma tehlikesi olmayan uygun plastik veya cam laboratuvar şişelerinde gönderilmelidir. Kapaklarının sıkı bir şekilde kapalı olduğundan emin olunmalıdır. Numune kapları kontamine olmamış bir şekilde ve kontaminasyona yol açmayacak şekilde olmalıdır.
  • Enzim aktivite testleri için gönderilecek numuneler, aktivite kaybına sebebiyet vermeyecek şekilde paketlenmiş olarak

ulaştırılmalıdır.

 • Gönderilecek numunenin işlem görüp görmediği belirtilmelidir.
 • Örnek kapları üzerinde, numunenin ne olduğu, kuruluş ve/veya kişi adı, varsa müşteri numune kodu, örnekleme tarihi gibi bilgiler içeren etiket bulunmalıdır.
 • Resmi kurumlar tarafından gönderilen numunelerde, numune mühürlü ise, mührün sağlam olması gerekir. Mühür herhangi bir nedenle zarar görmüş ise numune kabul edilmez. Eğer kurum kabul ederse, sonuç raporunda mührün zarar gördüğü yazılmak kaydı ile örnek kabul edilir. Resmi kurumlar tarafından numune gönderilmesi durumunda numuneyi teslim eden kişinin kimlik bilgileri kesinlikle kaydedilir. Eğer talep yazısında numuneyi getiren kişi için isim verilmişse yazıdaki kişiyle getiren kişinin aynı olup olmadığı kimlik kontrolü yapılarak tespit edilir. İsimlerde farklılık varsa numune teslim alınmaz.
 • Gümrük numuneleri teslim alınırken Antrepo Beyannamesi (numunenin hangi ülkeden geldiğini ve miktarını gösteren

gümrük beyannamesidir) numunelerle birlikte teslim edilmelidir.

 • Yapılacak test ve analiz türüne göre gönderilmesi gereken miktarlar değişmektedir. Bu nedenle miktar hususunda numune gönderilmeden önce ilgili laboratuvar ile görüşülmesi yerinde olur. Özellikle üniversitelerden gelen az miktardaki numunelere ait “şahit numuneler” bulundurulamadığı için ek ölçümler yapılamamaktadır. Bu konu üniversitelerin bilgisine sunulmaktadır. Yukarıda belirtilen konular dışında; numunelerin ne olduğu, müşteri numune kodu açık bir şekilde etiketleme yoluyla ambalajlarda belirtilmelidir. Kimyasal / fiziksel özellik (higroskopik, ışıktan etkilenir gibi) ihtiva eden numuneler de etiketlerde belirtilmelidir.
 • Fare ve sıçan satışlarında etik kurul raporu istenmektedir.

Dikkat Edilmesi Gereken Konular:

 • Analize gönderilen tüm örnekler iki set halinde hazırlanmalı ve etiketlenerek gönderilmelidir.
 • Analize gönderilen protein örnekleri soğukta (+4°C) muhafaza edilerek gönderilmelidir. Proteinin beklenen büyüklüğü (kDa) dilekçede belirtilmelidir.
 • Elektroforez sırasında markır yüklenmesi isteniyorsa dilekçede belirtilmelidir.
 • Western blot için gelen örneklere ait birincil antikorlar (monoklonal, poliklonal) soğukta (+4°C yada -20°C) muhafaza edilerek gönderilmelidir. Western blotlamada tercih edilen membran tipi belirtilmelidir.

Karar Kuralı: Karar Kuralı, belirlenmiş bir gerekliliğe uygunluğu belirtirken ölçüm belirsizliğinin nasıl hesaba katılacağını açıklayan kuraldır. Yasal otorite, kanunlar yada müşterinin aksi talebi olmadığı sürece laboratuvarımız tarafından uygunluk değerlendirme kararlarında, ölçüm belirsizliği ve güven düzeyini göz önünde bulundurmaksızın analiz sonucunun belirtilmiş sınırlar içinde olup olmadığına dayanarak uygunluk veya aykırılık kararı verilir.

Uygunluk değerlendirmesi aşamasında, analiz sonuçlarının ölçüm belirsizliği ve güven düzeyi dikkate alınarak değerlendirilmesini talep ediyorsanız ilgili laboratuvar ile  iletişime geçiniz.

 

Bilgi İçin  

E-posta   : yasam.analiz@tubitak.gov.tr 

Tel        : 0262 677 21 95  

 

 

Gıda Moleküler Biyoloji Laboratuvarı

G348

Genetik yapısı değiştirilmiş organizmaların (GDO) Real-Time PCR Yöntemi ile kalitatif olarak tespiti *

(ISO 24276, ISO 21569, D.05.G348, D.05.G348-1, D.05.G513, D.05.G513-1))

 

1.160 TL

G409

Gıda örneklerinde soya pirinç, bezelye ve antep fıstığı katkısı aranması

650 TL

G410

Gıda, yem ve tohum örneklerinde Real Time PCR yöntemi ile GDO tanımlanması *

530 TL

G423

İşlenmiş Gıda ve Gıda Katkı Maddelerinde, (Jelatin, kollajen  vb.) domuz , sığır ve referans hayvan DNA’sı aranması  *

1.100 TL

G424

Süt ve süt ürünlerinde keçi, inek ve koyun orijin tespiti

    530 TL

G430

Gıda örneklerinde yer fıstığı aranması

650 TL

G449

Gıda örneklerinde nohut/leblebi tozu tespiti

   650 TL

G481

Gıda Örneklerinde ELISA yöntemi ile yerfıstığı aranması ve miktar analizi metodu

  1.000 TL

G496

Gıda Örneklerinde ELISA yöntemi ile soya proteini aranması ve miktar analizi metodu

1.000 TL

G497

Gıda Örneklerinde ELISA yöntemi ile süt proteini aranması ve miktar analizi metodu

1.000 TL

G503

Gıda örneklerinde ELISA yöntemi ile fındık proteini aranması ve miktar tayini *

1.000 TL

G514

Et ve et ürünlerinde sakatat ve yabancı doku tayini analizi *

1.730 TL

 G531

Bitki Spesifik Soya , Pamuk ve Mısır Geni Taraması *

(ISO21569, ISO24276, SureFood GMO Plant 4plex kiti manueli)

   1.250 TL

 G532

Real-time PCR metodu ile; MON87701, MON87708, MON87789, CV127, DP305423, DAS44406-6, DAS 68416-4, DAS 81419-2 Soya tipi belirleme analizi * ( ISO21569, ISO24276, SureFood GMO ID 4plex Soya kiti manueli, JRC Event-specific Method for the Quantification of Soybean DAS-44406-6, DAS 68416-4, DAS 81419-2  by Real-time PCR)

2.500 TL

G533

Real time PCR Metodu ile; 281-24-236, 3006-210-23, GHB614 Pamuk tipi belirleme analizi *            (ISO21569, ISO24276,Eurofins GMOIdent RT 281-24-236, RT 3006-210-23 ve RT GHB614 Cotton kitlerinin manuelleri. Akreditasyon Kapsamı: Gıda, Yem ve Tohum Örnekleri)              

 1.500 TL

G534

Bitki spesifik Şekerpancarı ve Şeker Kamışı Geni Taraması *

1.200 TL

G535

Real time PCR Metodu ile; DAS40278-9 mısır Tip Belirleme Analizi *

550 TL

Antikorlar Ve Antikora Dayali Çalişmalar

İMMÜNOJEN HAZIRLAMA

GEN217

İmmünojenik antigen hazırlama

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

GEN56

Poliklonal antikor geliştirilmesi (1mg)

11.000 TL

Açıklama:  Tavşan bakım ücreti, antikor testi (4 aylık süre için)

ANTİKORLAR SAFLAŞTIRILMASI

GEN60

Ön saflaştırma işlemleri (Amonyum sülfat/diyaliz)

Örnek ve istenilen miktara bağlı olarak fiyat belirlenir.

GEN61

İmmünoaffinite (Protein G, protein A)

Örnek ve istenilen miktara bağlı olarak fiyat belirlenir.

GEN62

Jel filtrasyon

Örnek ve istenilen miktara bağlı olarak fiyat belirlenir.

GEN63   

İyon değiştirici

Örnek ve istenilen miktara bağlı olarak fiyat belirlenir.

ANTİKORLAR İNSANLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

GEN249

Antikor insansılaştırma çalışmaları

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

G42

Toplam bakteri sayımı  (FDA/BAM Bölüm 3)

160 TL

G43

Koliform (FDA/BAM Bölüm 4)

180 TL

G44

Fekal koliform  (FDA/BAM Bölüm 4)

180 TL

G45

Escherichia coli  (FDA/BAM Bölüm 4, ISO 16649-2)

215 TL

G46

Enterobacteriace  (ISO 21528-2)

185 TL

G47

Enterokok (ICMSF,146-148)

185 TL

G50

Staphylococcus aureus  (FDA/BAM Bölüm 12 )

185 TL

G51

Bacillus cereus  (FDA/BAM Bölüm 14)

185 TL

G52

Clostridium perfringens  (AOAC,976.30 )

210 TL

G54

Pseudomonas Aureginosa  (D.05.G54)

185 TL

G56

Maya-Küf (FDA/BAM Bölüm 18)

195 TL

G59

Ekmek ve unda rope bakterisi (TS 5000)

160 TL

G62

Liyofilizasyon işlemi  (24 saat) örneğe göre belirlenir.

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

G63

Ortam havasının mikrobiyolojik kontrolü (cihazla)

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir. 

G64

Petri ile ortam havasının mikrobiyolojik kontrolü

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

G310

Laktik asit bakterisi (ISO 15214)

185 TL

G311

Osmofilik maya (D.05.G311)

160 TL

G450

Su örneklerinde membran filtrasyon tekniği ile sayım yöntemi

(E-coli, Enterokok,koliform, P.aureginosa, Anaerob sporlu sülfit redükte eden bakteri, patojen stafilokoklar)

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

G470

Suda toplam bakteri  (FDA/BAM Bölüm 3)

170 TL

G471

Suda koliform bakteri  (FDA/BAM Bölüm 4)

180 TL

G508

Cronobacter sakazakii (Enterobacter sakazakii) (ISO 22964)

295 TL

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

G42

Toplam bakteri sayımı  (FDA/BAM Bölüm 3)

160 TL

G43

Koliform (FDA/BAM Bölüm 4)

180 TL

G44

Fekal koliform  (FDA/BAM Bölüm 4)

180 TL

G45

Escherichia coli  (FDA/BAM Bölüm 4, ISO 16649-2)

215 TL

G46

Enterobacteriace  (ISO 21528-2)

185 TL

G47

Enterokok (ICMSF,146-148)

185 TL

G50

Staphylococcus aureus  (FDA/BAM Bölüm 12 )

185 TL

G51

Bacillus cereus  (FDA/BAM Bölüm 14)

185 TL

G52

Clostridium perfringens  (AOAC,976.30 )

210 TL

G54

Pseudomonas Aureginosa  (D.05.G54)

185 TL

G56

Maya-Küf (FDA/BAM Bölüm 18)

195 TL

G59

Ekmek ve unda rope bakterisi (TS 5000)

160 TL

G62

Liyofilizasyon işlemi  (24 saat) örneğe göre belirlenir.

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

G63

Ortam havasının mikrobiyolojik kontrolü (cihazla)

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir. 

G64

Petri ile ortam havasının mikrobiyolojik kontrolü

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

G310

Laktik asit bakterisi (ISO 15214)

185 TL

G311

Osmofilik maya (D.05.G311)

160 TL

G450

Su örneklerinde membran filtrasyon tekniği ile sayım yöntemi

(E-coli, Enterokok,koliform, P.aureginosa, Anaerob sporlu sülfit redükte eden bakteri, patojen stafilokoklar)

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

G470

Suda toplam bakteri  (FDA/BAM Bölüm 3)

170 TL

G471

Suda koliform bakteri  (FDA/BAM Bölüm 4)

180 TL

G508

Cronobacter sakazakii (Enterobacter sakazakii) (ISO 22964)

295 TL

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Mikoloji Laboratuvarı

G61

Mikroorganizma kültürü temini

900 TL

G65

Seramik yüzeylerin antibakteriyel özellik testi

1.115 TL

Test edilecek yüzeyler pürüzsüz, maksimum 1cm kalınlığında ve 5x5cm2 lik kareler halinde  hazırlanmış olmalıdır.

1 örnek ve 1 bakteri ile test için 6 paralel parçaya ihtiyaç duyulmaktadır.

G373

Tekstil materyallerinde antibakteriyel aktivitenin değerlendirilmesi (İnhibisyon Zonu)

525 TL

G374

Tekstil materyallerinde antibakteriyel aktivitenin kantitatif olarak belirlenmesi

1.120 TL

G375

Çeşitli materyaller için antifungal aktivitenin belirlenmesi (İnhibisyon Zonu)

720 TL

Her numune için işlem görmemiş bir numunenin de olması karşılaştırma için gerekmektedir. Malzemenizin testlere uygunluğu, hedeflenen kullanım için hangi organizmalar ile test edilebileceği ve diğer koşulların belirlenmesi için analiz sorumlusu ile bağlantıya geçilmelidir.

Dna Ve Rna Çalışmaları

DNA İZOLASYONU

GEN102

Bitkisel dokudan izolasyon

220 TL

GEN103

Hayvansal dokudan izolasyon (gr/doku)

200 TL

Not: Spektrofotometrik ölçüm ve agaroz gel ile DNA kontrolü dahildir.

GEN104

Mikroorganizmadan genomik DNA izolasyonu

160 TL

GEN105

Mikroorganizmadan plazmit DNA izolasyonu

160 TL

DNA MİKTAR TAYİNİ

GEN107

Agaroz jel elektroforezi ile görüntüleme (10 örnek)

200 TL

GEN108

DNA miktar ve saflık ölçümü (8 örnek)

50 TL

GEN109

DNA  molekül büyüklüğü,miktar ve kalite tayini / 25-1000 bç (Çip ile) (1 örnek)

300 TL

GEN110

DNA molekül büyüklüğü,miktar ve kalite tayini/ 100-12000 bç  (Çip ile) (1 örnek)

300 TL

DNA DİZİ ANALİZİ

GEN111

Kalıp DNA hazırlama +temizleme+ tek yön dizi analizi

215 TL

GEN111-1

Kalıp DNA hazırlama +temizleme+ çift yönlü dizi analizi

260 TL

GEN112

Dizi analizi (tek yön)

145 TL

GEN112-1

Dizi analizi (çift yön)

190 TL

GEN113

Kalıp DNA temizleme + dizi analizi

165 TL

GEN113-1

Kalıp DNA temizleme + dizi analizi, 2 primer ile çift yön okuma

240 TL

GEN185

Biyoinformatik araçlar kullanılarak veri analizi

Fiyat koşullara bağlı olarak belirlenir.

MOLEKÜLERMARKÖR ÇALIŞMALARI

GEN239

KASPar genotipleme ile SNP Analizi

Fiyat koşullara bağlı olarak belirlenir.

RNA ÇALIŞMALARI

GEN116

RNA  molekül büyüklüğü,miktar ve kalite tayini /  (Çip ile) (1 örnek)

total RNA (50 pg - 500 ng/µl) , mRNA ( 250 pg-250 ng/µl)

150 TL

GEN117

RNA miktar ve saflık ölçümü (8 örnek)

50 TL

GEN118

Bitkiden RNA izolasyonu (1 örnek)

180 TL

YENİ NESİL DİZİLEME (ILLUMİNA) HİZMETLERİ

GEN187

Genom dizileme (whole genome)

Ücretlendirme ayrıntıları örnek sayısına bağlı olarak belirlenir.

 

GEN188

Genom dizileme (hedef bölgelerin dizilenmesi)

Ücretlendirme ayrıntıları örnek sayısına bağlı olarak belirlenir.

GEN189

Exome dizileme

Ücretlendirme ayrıntıları örnek sayısına bağlı olarak belirlenir.

GEN190

RNA dizileme

Ücretlendirme ayrıntıları örnek sayısına bağlı olarak belirlenir.

GEN191

Small RNA dizileme (RNA Seq)

Ücretlendirme ayrıntıları örnek sayısına bağlı olarak belirlenir.

GEN192

Metagenome

Ücretlendirme ayrıntıları örnek sayısına bağlı olarak belirlenir.

GEN193

CHIP-Seq

 

Not: Talep sahiplerinin “İGBAM Deney Talep Formu” nu eksiksiz bir şekilde doldurup başvuru dilekçesiyle birlikte iletmesi gerekmektedir. Test başvurusunun kabul edilebilmesi için gönderilen örneklerin bu formda yer alan numune kabul kriterlerini karşılaması zorunludur.

BİTKİLERE GEN AKTARIMI   

GEN121

Bitkilere Gen Aktarımı İçin Vektör Hazırlama

3.500 TL

GEN122

Agrobacterium aracılığı  ile   

Fiyat koşullara bağlı olarak belirlenir.

GEN233

Bitkilerde Kromozom Sayımı

700 TL

GEN ANLATIM ANALİZİ

GEN126

Kapiller elektroforez yöntemi ile floresan temelli gen anlatım analizi (1 örnek)

150 TL

Not: (Analizde kullanılan floresan işaretli ve işaretsiz primerler müşteri tarafından sağlanır.)

 GEN224

Örnek başına doku veya hücreden RNA izolasyonu (1-5 örnek)

170 TL

GEN225

Örnek başına doku veya hücreden RNA izolasyonu (6-20 örnek)

150 TL

GEN226

Örnek başına doku veya hücreden RNA izolasyonu (>20 örnek)

120 TL

GEN227

Örnek başına cDNA sentezi (1-5 örnek)

450 TL

GEN228

Örnek başına cDNA sentezi (6-20 örnek)

350 TL

GEN229

Örnek başına cDNA sentezi (>20 örnek)

300 TL

ENZİM AKTİVİTE ÖLÇÜMLERİ

GEN128

Enzim Aktivite Ölçümleri (Amilaz, Proteaz, Sellülaz, Fitaz, Ksilanaz, Glukanaz) 

Fiyat koşullara bağlı olarak belirlenir.

CİHAZ KULLANIM VE DİĞER HİZMETLER

GEN146

Real-time PCR / 1 örnek

2.500  TL

GEN173

Floresans mikroskobunun kullanılması (1 saat)

1.000 TL

GEN174

Lazer capture mikroskobunun kullanılması /saat

400 TL

GEN238

Cihaz veya Tesis Kullanımı                           

Kullanılacak cihaz ve tesise göre fiyat belirlenir.

GEN156

Işık mikroskobu ve stereo mikroskop kullanımı (1 saat)

120 TL

GEN157

Florasan stereo mikroskop kullanımı (1 saat)

100 TL

GEN158

Floresan mikroskobunda 1 adet hücre büyütme kabı içerisindeki hücrelerin görüntülenmesi, (1 saat)

140 TL

GEN159

Floresan mikroskobunda 1 adet hücre büyütme kabı içerisindeki hücrelerin görüntülenmesi,  (1 saat)

90 TL

GEN160

Floresan mikroskobunda 1 adet hücre büyütme kabı içerisindeki hücrelerin görüntülenmesi, (1 saat)

90 TL

GEN240

Antiviral ( Sars Cov-2)   Test Hizmeti

Fiyat koşullara bağlı olarak belirlenir.

GEN252

SARS-CoV-2 Spike-pseudovirus Neutralization Testi

20.000 TL

GEN250

Nükleaz İçermeyen Su Kalite Testi

2.500 TL

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Mikotoksin Laboratuvarı

G116

Aflatoksin (B1, B2, G1, G2) (AOAC 999.07, AOAC 999.31, D.05.G116, işletme içi metot-HPLC FLD)

530 TL

G117

Aflatoksin M1 (AOAC 2000.08, food Addivites and Contaninants 21(6), 529-597 D.05.G117,

işletme içi metot- HPLC FLD)

600 TL

G118

İncirlerde BGYF (parlak yeşilimsi sarı fluoresan) taraması (D.05.G118,işletme içi metot-HPLC FLD)

115 TL

G119

Deoksinivalenol (DON) (Rhone-Diagnostics Technologies Instructions-Deoxynivalenol Analysis in cereals, D.05.G119, işletme içi metot-HPLC UV)

545 TL

G120

Okratoksin A (R hone- Diagnostics Tech.Instr.-Ochratoxin A Analysis in Cereals, D.05.G119,

 işletme içi metot-HPLC UV)

565 TL

G121

Patulin (ISO 8128-1, AOAC 995.10, D.05.G121, işletme içi metot-HPLC UV)

525 TL

G122

Fumonisin B1, B2 (BS EN 143252, D.05.G122, işletme içi metot-HPLC FLD)

650 TL

G124

Zearalenon (ZON) (Rhone-Diagnostics Teknologies Instructions-Zearalenon Analysis in Cereals, D.05.G124, işletme içi metot-HPLC FLD)

570 TL

Enstrümantal Analiz Laboratuvarı I (HPLC)

G17

Şeker bileşenleri  (Sakkaroz, Fruktoz, Glukoz, Maltoz, Laktoz)

(DIN 10758, D.05.G17, işletme içi metot, HPLC RID)

450 TL

G18

Yapay tatlandırıcı (Asesülfam K , Aspartam,  Sodyum Sakkarin)

(D.05.g18, işletme içi metot-HPLC UV, Journal of AOAC International Vol:76, No:2, 268-274, 275-282)

425 TL

G19

İzomalt (D.05.G19, işletme içi metot-HPLC UV)

495 TL

G153

Kafein

(Journal of Food Sciense Vol:48, 745-750, D.05.G153, işletme içi metot-HPLC UV, çay ve kahve)

375 TL

G176

Organik asitler (Asetik asit, fumarik asit, laktik asit, malik asit, sitrik asit, tartarik asit, quinik asit, formik asit, okzalik asit) (D.05.G176 İşletme içi metot, HPLC UV)

500 TL

G291

Oleuropein (D.05.G291 işletme içi metot, HPLC UV)

590 TL

G292

Natamycin (süt ve süt ürünleri) (HPLC yöntemi-ISO 9233)

430 TL

G431

Çayda gallik asit (Botanical Center Vol:54, 195-200)

465 TL

G432

Arı sütünde 10-HDA (J.of Apicultural Sciense Vol:54, No: 1, 77-84, J.of AOAC int. Vol:90, No:1, 244-249, işletme içi metot , D.05.G432-HPLC UV)

570 TL

 

G465

Arı sütünde şeker bileşenleri (Food Chemistry Vol:54, 195-200)

490 TL

G505

Toplam ksiloz 

360 TL

G509

Alkolsüz içeceklerde kinin analizi (kinin sülfat tuzu cinsinden ( Simple and Rapid HPLC Method for the Determination of Quinine in Soft Drinks Using Fluorescence Detection Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies, 2004.)

380 TL

G528  

Organik Asitler (Bütirik asit, izobütirik asit, propiyonik asit) (D.05.G176 İşletme içi metot, HPLC UV)          

500 TL

G530

Çayda kateşin bileşenleri (Toplam kateşin) (ISO 14502-2)         

600 TL

G547

Toplam GOS analizi (DP:2-5), (İşletme içi metot, HPLC RID)

1.250 TL

G548

Rafinoz analizi (İşletme içi metot, HPLC RID)

450 TL

G549

Şeker Alkolleri (Sorbitol, Maltitol, Xylitol, Mannitol) (D.05.G17 İşletme içi metot, HPLC RID)

450 TL

Kalıntı Laboratuvarı

G31

Headspace GC-MS yöntemi  ile kalitatif  bileşen analizi

450 TL

G125

Benzoik asit ve Sorbik Asit analizi  (NMKL No124, 2Ed) 

380 TL

G134

Kükürtdioksit analizi  (AOAC  Official Method 962.16) 

295 TL

G140

Balda Naftalin analizi (Food Chem.Toxic. Vol.28 No:4 syf.268)

520 TL

G172

Alkollü ve alkolsüz içeceklerde etil alkol analizi  (AOAC Official Method 983.13)

300 TL

G345

SPME-GC-MS yöntemi ile kalitatif bileşen analizi

495 TL

G377

Gıdalarda Melamin analizi 

(U.S Food and Drug Administration Laboratory İnformation Bulletin Lib No 4422 )

600 TL

G378

 Meyve ve sebzelerde çoklu pestisit analizi   (J.  AOAC  International Vol.90, No.2)

660 TL

G385

Hayvansal  kökenli gıdalarda pestisit ( B2c, B3a, B3b grubu ) kalıntı analizi

 (J. AOAC  International Vol.90, No.2)

540 TL

G386

Dokularda PCBs analizi (TS-EN 12766-1 ve 2)

600 TL

G412

Balda nitrofuran grubu antibiyotik kalıntı analizi (LC-MS/MS)

580 TL

G414

Yumurtada Gaz kromatografisi ile organoklorlu pestisitler ve PCBs analizi  (Analytical Methods for Residue of Pesticides 5th Edition, Submethod 5 and 6, Ministry of Welfare, Health and Cultural Affairs Rijkswijk-Netherlands )

615 TL

G451

Balda Amitraz ve metabolitleri, Kaumafos analizi (J. AOAC  International Vol.90, No.2)

700 TL

G452

Dokularda organoklorlu pestisitlerin  analizi (J. AOAC  International Vol.90, No.2)      

700 TL

G456

Gıdalarda Benzo(a)piren analizi (Macherey-Nagel Application Note 301290 Food Additives and Contaminants,  24(6):635-651 Eur Food Res Technol  218:208)

 

600 TL

G492

Yumurtada  koksidiyostat analizi

800 TL

G493

Gıdalarda P-hidroksibenzoik asit esterleri analizi

415 TL

G529

Nisin Analizi

1.150 TL

G541

Serbest monomerde akrilamid analizi

850 TL

G544

Kolin  analizi    

1.250 TL

G545

Karnitin analizi

1.250 TL

G546

Glisirizik asit analizi

900 TL

Gıda Ambalaj ve Muhafaza Analiz Laboratuvarı

GIDA MADDELERİYLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERİN ANALİZİ

Gıda maddeleri ile temas eden plastik madde ve  malzemelerin bileşenlerinin migrasyon testi (etil alkol) (EN 1186 1/15)

440 TL

 

Gıda maddeleri ile temas eden plastik madde ve  malzemelerin bileşenlerinin migrasyon testi (asetik asit) (EN 1186 1/15)

  440 TL

 

Gıda maddeleri ile temas eden plastik madde ve  malzemelerin bileşenlerinin migrasyon testi (yağ) (EN 1186 1/15)

1.620 TL

 

Gıda ile temas eden plastik madde ve malzemeler için %95 etil alkolde toplam migrasyon analizi (yağın yerine geçme testi)

440 TL

 

Gıda maddeleriyle temas eden seramik malzemelerde Pb ve Cd migrasyon testi (TGK 2012/30)

840 TL

 

Gıda maddeleriyle temas eden malzemelerde melamin migrasyon testi (TS-CEN 13130-27)

630 TL

 

Gıda maddeleri ile temas eden plastik malzemelerde: Bisfenol A migrasyon testi (CEN TS 13130-13)

   380 TL

 

Gıda ile temas eden madde ve malzemeler için izo-oktan toplam migrasyon analizi (yağın yerine geçme testi)(EN 1186 1/15)

  440 TL

 

Metal migrasyonu için numune hazırlama (EN 1186 1/15)

300 TL

 

Suda toplam migrasyon analizi-Tekrarlı Kullanımlı Ürünlerde (EN 1186-1/15)

1.100 TL

 

Etil alkolde toplam migrasyon analizi-Tekrarlı Kullanımlı Ürünlerde (EN 1186-1/15)

1.100TL

 

Asetik asitte toplam migrasyon analizi-Tekrarlı Kullanımlı Ürünlerde (EN 1186-1/15)                        

1.100 TL

 

İzooktanda toplam migrasyon analizi (yağın yerine geçme testi)-Tekrarlı Kullanımlı Ürünlerde (EN 1186-1/15)

1.100 TL

 

%95 etil alkolde toplam migrasyon analizi (yağın yerine geçme testi)-Tekrarlı Kullanımlı Ürünlerde (EN 1186-1/15)

1.100 TL

 

AMBALAJ MATERYALİ ANALİZLERİ

Ambalaj atmosferinde O2 (PBI Dansensor cihazı)

110 TL

 

Ambalaj atmosferinde CO2 (PBI Dansensor cihazı)

110 TL

 

Plastik filmlerde O2 geçirgenliği (ASTM D-3985)                    

550 TL

 

Ambalaj materyalinde su buharı geçirgenliği (Desikant metodu ile) (ASTM D 3079-94)

960 TL

 

Ambalaj materyalinde ışık geçirgenliği (ASTM D 1746-92)

200 TL

 

Teneke kutuda kalay (ASTM B-767-88)

200 TL

 

Teneke kutuda lak (ASTM B-767-88)

200 TL

 

Ambalaj materyalinde su buharı geçirgenliği (Su buharı geçirgenliği cihazı ile)

(ASTM F-1249, ISO15106-3/15105-2)

  960 TL

 

Duyusal Analiz Laboratuvarı

G135

Farklılık testleri (Eşlenmiş kıyaslama-ISO 5495, İkili-üçlü test- ISO 10399; Üçgen test-ISO 4120)

875 TL

G136

Çoklu kıyaslama testleri (Sıralama testi ISO 8587)

850 TL

G137

Kırmızı pul biberde acılık testi (Scoville index-ISO 3513)

1050 TL

G138

Skalalar ile kalite derecelendirilmesi testleri (ISO 4121)

 875 TL

G139

Tüketici tercih testleri (30 kişi ile yapılmaktadır)

1.200 TL

Yardımcı malzeme kullanılarak (süt, çikolata gibi) yapılması gereken duyusal analizlerde; gerekli ilave malzemeler numune ile birlikte teslim edilir.

Tahıl ve Tahıl Ürünleri Laboratuvarı

G11

Toplam çözünür ve çözünmez diyet lif (AOAC 991.43)

600 TL

G12

Ham lif (selüloz)

245 TL

G22

Nişasta (Kit ile)

395 TL

G201

Bintane

115 TL

G204

Ekmek pişirme denemeleri

275 TL

G205

Elek analizi

125 TL

G206

Ekstensografi

260 TL

G208

Yaş ve kuru gluten

  140 TL

G209

Yaş gluten

120 TL

G210

Yaş gluten miktarı ve gluten indeks değeri

150 TL

G213

Makarnada suya geçen madde miktarı

155 TL

G215

Sedimantasyon testi

180 TL

G216

Unun su kaldırma kapasitesi (Farinograf)

210 TL

G217

Yabancı madde

115 TL

G218

Kırık tane

120 TL

G219

Bozuk tane

120 TL

G364

Siyah çayda okside olmamış tane 

115 TL

G380

Sedimentasyon ve modifiye sedimentasyon testi

200 TL

G382

Gluten analizi (ppm)

480 TL

G538

Uçucu asit

130 TL

Yağ Laboratuvarı

G8

Yağ (İşletme içi metot (D.05.G8)

210 TL

 

G9

Yağ (VELP SER148 Solvent Extraction Unit Operating Manual)

150 TL

 

G10

Kolesterol (Journal of Chromatography A, 540 1991, 323-329,)

325 TL 

 

G126

BHA

120 TL

 

G127

BHT

135 TL

 

G221

Sütlü ve bitter çikolatada kakao yağı (TS 7800)

210 TL

 

G223

Eterde çözünmeyen yabancı madde (ISO 663)

200 TL

 

G224

İyot sayısı (ISO/DIS 3961, ekstre edilen yağda)

160 TL

 

G225

İyot sayısı (ISO/DIS 3961, katı ve sıvı yağlarda)

85 TL

 

G226

Kayma-erime noktası (AOCS Cc 1-25)

120 TL

 

G227

Kırılma indisi (TS 4960)

100 TL

 

G228

Peroksit sayısı (ISO 3960,ekstre edilen yağda)

155 TL

 

G229

Peroksit sayısı (ISO 3960,katı ve sıvı yağlarda)

85 TL

 

G231

Reichert-Meissl değeri (İşletme içi metot)

255 TL

 

G232

Sabun miktarı  (British standart 684)

100 TL

 

G233

Sabunlaşma sayısı (ISO 3657)

100 TL

 

G234

Sabunlaşmayan madde miktarı (ISO 18609)

175 TL

 

G235

Serbest yağ asitliği (ISO 660, ekstre edilen yağda)

150 TL

 

G236

Serbest yağ asitliği (ISO 660, katı ve sıvı yağlarda)

90 TL

 

G237

Toplam esansiyel (uçucu) yağ oranı (TS EN ISO 6571)

175 TL

 

G239

Yağ asitleri kompozisyonu (ekstre edilen yağda) (IUPAC IID19, Yağ içeren tüm gıdalarda)

400 TL

 

G240

Yağ asitleri kompozisyonu (IUPAC IID19- Katı ve sıvı yağlar)

300 TL

 

G242

Trans yağ asitleri (ekstre edilen yağ asitleri kompozisyonu ve asit hidrolizi yağ analizi de yapılır.) (IUPAC IID19, Yağ içeren tüm gıdalarda)

400 TL

 

G243

Omega 3 ve omega 6 (ekstre edilen yağ asitleri kompozisyonu ve asit hidrolizi yağ analizi de yapılır.) (IUPAC IID19, Yağ içeren tüm gıdalarda)

400 TL

 

G245

Yağlarda mineral yağ aranması (TS 5039/Ocak, kalitatif)

140 TL

 

G250

Yoğunluk (AOCS Cc 10a-25)

70 TL

 

G251

Tiyobarbütirik asit (TBA)  (AOAC Cd 19-90)

170 TL

 

G252

p-Anasidin (AOAC Cd 18-90)

185 TL

 

G253

Konjüge dienoik asit (IUPAC IID 19)

400 TL

 

G254

Trigliserit fraksiyonları ECN 42 farkı (ISO: DIS 17678, metot zeytin yağını kapsamaktadır.)

400 TL

 

G313

BHQ

180 TL

 

G365

Trans yağ asitleri  (IUPAC IID19- Katı ve sıvı yağlar)

300 TL

 

G366

Omega 3 ve omega 6 (IUPAC IID19- Katı ve sıvı yağlar)

300 TL

 

G367

Sterol Kompozisyonu (ISO 12228)

400 TL

 

G368

Zeytinyağında ve bitkisel yağlarda dumanlanma noktası tayini (D.05.G368, işletme içi metot)

130 TL

 

G369

Zeytinyağında  ve bitkisel yağlarda polar madde tayini (D.05.G370, işletme içi metot)

570 TL

 

G370

Bitkisel yağlarda tokol kompozisyonun belirlenmesi (ISO 9936, metot yağ örneklerini kapsamaktadır.)

410 TL

 

G417

Zeytin yağında fındık yağı aranması (D.05.G417, ISO: 12966-2, ISO 12228, HPLC UV.Vis.)

900 TL

 

G482

Süt ve Süt Ürünlerinde Yabancı Yağ Tayini” ( ISO: DIS 17678)

450 TL

 

G483

Eritrodiol ve uvaol miktarı (Sterol kompozisyonu yapılır)

400 TL

 

G484

Yağ asidi etil esterleri (Official Journal of European Union, Comission regulation, No 61/2011)

400 TL

 

G485

Tahin helvasına susam yağı aranması (TS 2590)

175 TL

 

G498

Tahin miktarı % ( TS 2590)

150 TL

 

G499

E 471 Yağ asitlerinin mono- ve digliseritleri (mg/kg) (Pure & Appl. Chem.,Vol. 63, No.8, pp. 1153-1162)

400 TL

 

G502

E 322 Lesitinler (mg/kg) (Pure & Appl. Chem. Vol. 62, No.4, pp.781-793)

400 TL

 

G506

Acılık (Kreis) (kütlece)  (TS 2589)

85 TL

 

G507

E 491-495 Sorbitan esterler (mg/kg) (Pue&Appl. Chem.Vol.62,No.4,pp.781-193)

400 TL

 

G510

UV de özgül soğurma

125 TL

 

G517

Bitkisel yağlarda tağşiş tayini (D.05.G416, ISO: 12966-2, ISO 12228)

675 TL

 

G518

Bitter çikolata analizleri  (TS 7800) (Toplam Yağ, Nem, Şeker bileşenleri, Kakao yağı, Yağsız kakao kuru maddesi, Toplam kakao kuru maddesi dahil)

625 TL

 

G519

Sütlü çikolata analizleri (TS 7800)

(Toplam yağ, Nem, Yağ asidi kompozisyonu, Şeker bileşenleri, Kakao yağı, Yağsız kakao kuru maddesi, Toplam kakao kuru maddesi, Süt yağı, Süt kuru maddesi dahil) 

950 TL

 

G520

Pudingde kakao oranı (Toplam Yağ, Nem, Şeker bileşenleri dahil)

800 TL

 

G521

Sütlü pudingde kakao oranı (Toplam Yağ, Nem, Şeker bileşenleri, Yağ asidi kompozisyonu  dahil)

1.100 TL

 

GIDA BOYALARI

 

SU BAZLI BOYALAR

 

G128

Suda çözünen sentetik boyaların tayini ( FAO Food and Nutrition Paper 14/2, Manuals of Food Quality Control  53-56, Kalitatif)

160 TL

 

G129

Suda çözünen sentetik boyaların tayini

(FAO Food and Nutrition Paper 14/2, manuals of Food Quality Control 53-56, kantitatif)

400 TL

 

ORGANİK BAZLI BOYALAR

G322

Yağda çözünen sentetik boyaların kantitatif tayini (Sudan I-II-III-IV, Para Red)

(Food Chemistry 105(2), 756-760 , HPLC-UV Vis.)

325 TL

G323

Yağda çözünen sentetik boyaların kalitatif tayini (Sudan Orange G, Sudan Red 7G, - Sudan Black B, Sudan Rec 7) (Food Chemistry , 105(2), 756-760, HPLC-UV Vis.)

260 TL

Yenilikçi İşleme Teknolojileri Laboratuvarı

G543

EN ISO 14855-2 Plastiklerin Aerobik Ortamda Biyobozunurluk / Kompostlanabilirlik analizi

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

PİLOT TESİS

G276

Pilot tesis ekipmanları 

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

Gıda Pilot Tesisi, pilot ölçekli üretim denemeleri için sanayicinin kullanımına açıktır.

 

Danışmanlık Hizmetleri

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

GEN154

 

Hücre kültürü tekniklerine giriş

 • Hücre besleme, pasajlama, hücre sayma
 • Hücre dondurma ve çözme
 • Hücre canlılık / sitotoksisite testleri (Nötral Red, MTT, WST1)
 • Hücre lizatı eldesi ve saklanması
 • Hücre bankası oluşturma

Dokudan Hücre izolasyonu teknikleri

 • İnsan aort damarından eksplant yöntemi ile düz kas hücre izolasyonu  (Önemli Not: bu deney için taze doku gerektiğinden eğitim  tarihleri arasında ameliyat sonrası taze doku elde edilebilirse bu teknik uygulamalı olarak gösterilebilmektedir ancak video eşliğinde teorik bilgi verilecektir.)
 • Dokudan enzimatik yöntem ile hücre eldesi (teorik ve uygulamalı)
 • İnsan göbek kordonundan Endotel Hücresi (HUVEC) izolasyonu (video eşliğinde teorik)

İmmünohistokimya / İmmünoFloresan

 • Hücreler ile immünohistokimya ve immünofloresan deneyleri yapılabilmesi için hücrelerin camlara ekilmesi
 • Hücrelerin fiksasyon yöntemleri
 • Çalışılmak istenen proteinine uygun fiksasyon yapmak
 • İmmünohistokimya uygulamaları (camlara ekilen hücreler en az iki proteine özgün antikorlar ile işaretlenecek ve DAB kullanılarak boyanacaklardır.)
 • İmmünofloresan uygulamaları(camlara ekilen hücreler en az iki proteine özgün antikorlar ile işaretlenecek ve floresan işaretleme ile floresan mikroskobunda görüntülenerek analiz edileceklerdir.)

Western Blot

 • WB’a giriş (teorik)
 • Hücre kültüründen protein lizatı eldesi
 • Western Blot uygulaması

siRNA ile Transfeksiyon deneyi

 • Gen susturma (teorik)
 • Hücrede gen susturma
 • Susturulan genin ekspresyonunun İmmünofloresan ve real time PCR ile incelenmesi

Canlı hücre görüntülenmesi (live cell imaging)

 • Hücrede oksidatif stres oluşturularak hücrede apoptozun gerçek zamanlı olarak incelenmesi.

“Laser Capture Microdissection”  ile  dokudan tek hücre kesimi

 • Kriyostat ile donmuş dokudan kesit alınması (Teorik ve uygulamalı)
 • Laser Capture Microdissection uygulaması

Real Time (Gerçek zamanlı) PCR

 • PCR’a giriş ve gen ekspresyonu analizleri (mRNA) (teorik)
 • Hücre lizatlarından total RNA izolasyonu
 • cDNA sentezi

Diğer Danışmanlık Hizmetleri

 • Hibridoma teknolojisi
 • Rekombinat antikor üretimi
 • Bitki moleküler genetiği ve biyoteknolojisi
 • Bitki doku kültürü
 • Subkronik Sistemik Toksisite (ISO 10993-11)
 • Kronik Sistemik Toksisite (ISO 10993-11 )
 • Enzimler
 • Biyoinformatik
 • DNA Dizi  ve Fragment analizi çalışmaları
 • Yönlendirilmiş mutagenez
 • Primer tasarımı
 • Vektöre klonlama
 • Biyopolimerler
 • Spektroskopik çalışmalar
 • Hayvan biyoteknolojisi (yardımcı üreme teknikleri, embriyo ve kök hücre uygulamaları)
 • Transgenik hayvan ve bitki üretimi, 
 • Proteomik araştırmalar, 1D ve 2D LC-MS/MS metodoloji ile protein tanımlama ve grup protein

   ekspresyon analiz çalışmaları konularında danışmanlık hizmeti verilir.

 • Biyogüvenlik seviye 3 laboratuarı ve  SOP ve Dokümantasyon Eğitimleri
 • Toksikolojik Testler
 • Deney Hayvanları ile çalışmalar
 • Nükleaz su kalitesi kontrolü (nuclease free water QC)

Fiyat, hizmet türüne ve süresine göre belirlenmektedir.

 

Laboratuvarlarımız TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre uluslararası akreditasyon belgesine sahiptir.

NUMUNE MİKTARLARI VE AMBALAJ

Yapılacak analiz türüne ve sayısına göre gönderilmesi gereken numune miktarları değişmekle birlikte, katı gıda gruplarından en az 1 kg, sıvı gıdalardan en az 1 lt gönderilmesi gerekmektedir. Dayanıklı gıdalar (Raf ömrü uzun ve ambalajlı gıdalar) dışında raf ömrü kısa olan ürünler, mikrobiyolojik analiz, duyusal analiz, su aktivitesi ve nem analizi için gelen numunelerden şahit numune saklanmaz. Diğer gıdalara ait şahit numuneler 3 (üç) ay boyunca saklanır. Kimyasal, mikrobiyolojik ve fiziksel açıdan bozulan ve tehlike arz eden örnekler, örnek saklama süresinin bitimi beklenmeden imha edilir. Aynı numunede çok sayıda analiz istendiğinde veya özelliği olan numunelerin gönderilmesi durumunda önceden ilgili laboratuvarlar ile temasa geçilmelidir.

Üniversitelerden yapılan başvurularda numuneler analize hazır (ekstraksiyon/çözme v.b.) halde getirilmelidir.

Analize gönderilen numunelerin ambalajlanmasında dikkat edilmesi gereken konular:

 • Malzemeler orijinal ambalajında veya dökülme, yırtılma, akma riski taşımayan uygun plastik torba, poşet veya cam kavanoz ve şişelerde gönderilmelidir.
 • Ambalaj materyali temiz (hiç kullanılmamış) olmalıdır.
 • Numunelerin ağzı sıkıca kapatılmalı, nem alması önlenmelidir.
 • Işık ve sıcaklıktan etkilenen analizlerin yapılacağı (vitamin analizleri gibi) numunelerin koyu renkli cam kavanoz veya naylon torba içerisinde olması ve yüksek sıcaklığa maruz kalmaması tercih edilmelidir.

Mikrobiyolojik su analizi yaptırmak için başvurulduğunda dikkat edilecek noktalar:

 • Su numunesi, tarafımızdan temin edilecek steril kaplara alınmalıdır.
 • Suyun mikrobiyolojik analizi için TÜBİTAK MAM Endüstriyel Hizmetler Birimi’ne bir dilekçe ile başvurulmalıdır.
 • Su numuneleri alındıktan sonra en geç 6 saat içinde bize ulaştırılmalıdır.
 • Kabın üzerinde suyun cinsi (kaynak, depo, şehir şebeke, deniz suyu vb.) ve işlem görüp görmediği (klorlama, filtrasyon vb.) belirtilmelidir.

Numunenin çeşmeden alınması halinde:

 • Su numunesini alacak kişi, önce ellerini sabunla iyice yıkayıp alkollemelidir.
 • Çeşme açıldıktan sonra, su 5-10 dakika kadar akıtılmalıdır.
 • Kabın ağız kısmına kapatılan pamuk veya kapak üst kısmından tutularak açılmalıdır.
 • Kaba su doldurulurken ağzı musluğa değdirilmemeli ve el veya parmaklardan süzülerek akmaması için şişe dip kısmından tutulmalıdır.
 • Kap doldurulduktan sonra hemen ağzı kapatılmalıdır.

Numunenin kuyu veya depolardan alınması halinde:

 • Su numunesini alacak kişi, önce ellerini sabunla iyice yıkayıp alkollemelidir.
 • Steril su kabının dış kısmı bol alkole batırılmış pamukla iyice silinmelidir.
 • Kapak alevin yanında açılıp bekletilmeli veya kapatılmalıdır.
 • Alkole batırılmış olan sicim, kabın boynuna bağlanmalıdır.
 • Kabın ağız kısmı alevden geçirilip, kap numune alınacak kuyu veya depoya daldırılarak doldurulmalıdır.

Mikrobiyolojik analizler için getirilen numuneler, bu şartlara ilave olarak en az 500 g olmak üzere, steril ambalajda veya açılmamış olarak orijinal ambalajında getirilmelidir. Ambalajlar mikrobiyal kontaminasyona neden olmayacak şekilde geçirgenliği olmayan malzemeden üretilmiş olmalıdır. Dondurulmuş ürünler, -15°C nin üstünde olmamalı, soğuk zincirde getirilmesi gereken ürünlerin sıcaklık değeri 1°C ile 8°C arasında olmalıdır. Diğer ürünlerde sıcaklık değeri ortam sıcaklığında olmalı ve bu değer 40°C yi geçmemelidir. Ambalajlarında muhafaza sıcaklığı belirtilen ürünlerde, bu değer esas alınmalı, margarin ve sürülebilir yağlarda numune sıcaklığı 14°C den fazla olmamalıdır. Numune miktarı, yapılacak analiz sayısına göre değişebileceğinden en doğru uygulama için numune kabul birimi ile irtibat sağlanmalıdır.

Gıda Moleküler Biyoloji Laboratuvarına gönderilecek analizler için kabul kriterleri:

 • Numuneler orijinal ambalajla kabul edilir ve taşınır. Aynı numunenin başka laboratuvarda analize alınması gereken koşullarda, eğer açılmamış paketli numune diğer analiz için de gerekiyorsa, gerekli miktarda açılmamış numune tedarik edilir. Açılmamış paketli numune gerektirmeyen analizler için ayrı numune tedarik edilmediği durumlarda numune ilk olarak gıda moleküler biyoloji laboratuvarına taşınır, burada homojenize edilir ve numune zaman kaybedilmeden diğer laboratuvar(lar)a dağıtırlır. 500 g’dan az numune gelmesi durumunda öncelikle ilgili laboratuvardan numuneye yapılacak analiz hakkında görüş alınır. Laboratuvar numunenin analize alınması için uygunluk verdiği takdirde, şahit numune tutulmaksızın numune kabul edilir ve analize alınır.
 • GDO analizi için gönderilen numuneler başka analizler için bölünmez, ayrı olarak orijinal ambalajında veya bulaşmayı engelleyecek koşullarda laboratuvara gönderilir. Resmi kontroller için alınan ve kodlanarak ayrı ayrı paketlenen numuneler bir arada olmak üzere ayrı ayrı paketlenir. Asıl ve şahit numune olmak üzere mühürlenir ve etiketlenir. Mühürleme işlemi, numune güvenliğini temin amacıyla, mühür bozulmadan paket açılmayacak şekilde yapılır.
 • Laboratuvar numunelerinde, gerektiğinde paçal numune azaltılmış numune haline getirilir. Laboratuvara gönderilen numunenin miktarı 500 g’dan az olmamalıdır ve orijinal ambalajında olmalıdır. 1 kg ve altındaki ürünlerde “Laboratuvar numune ağırlığı 500 g’dan az olmamalıdır.” şartı aranmaz. Alınacak numunelerin dane halinde olması durumunda paçal numunelerin ağırlığı 35.000 dane/tohum sayısına karşılık gelen ağırlıktan daha az olamaz ve laboratuvara gönderilecek numune 10.000 dane/tohum sayısına karşılık gelen ağırlıktan az olamaz.
 • Dane ürünler için alınacak numune miktarı aşağıda tabloda verilmiştir.

Bitki

10.000 dane/tohum sayısına karşılık gelen ağırlık (g) (laboratuvar numunesi)

35.000 dane/tohum sayısına karşılık gelen ağırlık (g) (paçal)

Arpa, darı, yulaf, pirinç, çavdar, buğday

400

1.400

Mısır

3.000

10.500

Soya fasulyesi

2.000

7.000

Kolza tohumu

40

140

Protein ve doku gibi biyolojik numuneler bozulmaya sebebiyet vermeden uygun koruyucular içinde ulaştırılmalıdır. RNA ve DNA gibi örnekler ise dondurulmuş halde çözünmeden ulaştırılmalıdır.

Numune kapları üzerinde, numunenin ne olduğu, kuruluş ve/veya kişi adı, varsa müşteri numune kodu, numune alma tarihi gibi bilgiler içeren etiket bulunmalıdır.

Karar Kuralı: Karar Kuralı, belirlenmiş bir gerekliliğe uygunluğu belirtirken ölçüm belirsizliğinin nasıl hesaba katılacağını açıklayan kuraldır. Yasal otorite, kanunlar yada müşterinin aksi talebi olmadığı sürece laboratuvarımız tarafından uygunluk değerlendirme kararlarında, ölçüm belirsizliği ve güven düzeyini göz önünde bulundurmaksızın analiz sonucunun belirtilmiş sınırlar içinde olup olmadığına dayanarak uygunluk veya aykırılık kararı verilir.

Uygunluk değerlendirmesi aşamasında, analiz sonuçlarının ölçüm belirsizliği ve güven düzeyi dikkate alınarak değerlendirilmesini talep ediyorsanız ilgili laboratuvar ile  iletişime geçiniz.

G421

Gıda Güvenliği Sağlama Sistem Denetimi

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

Veteriner İlaç Kalıntısı Analizleri

G324

Balda kloramfenikol analizi

(U.S FDA Laboratory Information Bulletin No: 4281, Varian Application Note No.3 R1)

575 TL

G325

Sütte sülfonamid grubu antibiyotik kalıntı analizi (LC-MS/MS)

600 TL

G355

Sütte tetrasiklin grubu antibiyotik kalıntı analizi (LC-MS/MS)

600 TL

G356

Balda tetrasiklin grubu antibiyotik kalıntı analizi (LC-MS/MS)

600 TL

G357

Dokularda tetrasiklin grubu antibiyotik kalıntı analizi (LC-MS/MS)

600 TL

G358

Balda sülfonamid grubu antibiyotik kalıntı analizi (LC-MS/MS)

600 TL

G359

Dokularda sülfonamid grubu antibiyotik kalıntı analizi (LC-MS/MS)

600 TL

G387

Dokularda beta agonist  (A5 Grubu ) kalıntı analizi (Food Chemistry, 114,(3) 1115-1121)

800 TL

G388

Dokularda zeranol ve metabolitleri kalıntı Analizi  (Analytica Chimica Acta 473, 151-160)

800 TL

G389

Hayvansal kökenli gıdalarda kinolin kalıntı analizi (Journal of AOAC İnternational 88 (4) 1160-1166)

800 TL

G390

Hayvansal kökenli gıdalarda makrolid kalıntı analizi (Journal of AOAC İnternational 88 (4) 1160-1166)

800 TL

G425

Su ürünlerinde (B3e) Malaşit yeşili, Kristal viyole, Brilyant yeşili analizi 

(Journal of AOAC İnternational  vol.88 No:3)

650 TL

 

HORMON ANALİZLERİ

G314

Meyve  ve sebzelerde serbest halde bulunan bitki gelişim düzenleyicileri (HPLC-UV Yöntemi)

300 TL

G391

Dokularda steroid hormonları kalıntı analizi  (Analytica Chimica Acta 637, 112-120)

800 TL

G415

Dokularda stilbenler  kalıntı analizi (Analytica Chimica Acta 637, 112-120)

775 TL

ISIL İŞLEMLE OLUŞAN BİLEŞİKLER

G316

Akrilamid Analizi (Journal of Food Composition and Analysis 21, (7), 565-568)

750 TL

Laboratuvar Hayvanı Satışları (Adet)

C57BL / 6J   FARE

GEN1

Erkek/dişi

75 TL

GEN3

Gebe dişi

160 TL

GEN5

Damızlık

175 TL

GEN6

Vazektomize erkek

160 TL

BALB/c  

GEN7

Erkek/dişi

55 TL

GEN9

Gebe dişi

75 TL

GEN11

Damızlık

75 TL

GEN12

Vazektomize erkek

150 TL

FVB/N FARE, BALB/cJ FARE, 129 Sv  FARE, C3H/He  FARE

GEN25

Erkek/dişi

75 TL

GEN27

Gebe dişi

110 TL

GEN29

Damızlık

90 TL

GEN30

Vazektomize erkek

      140 TL

Neo (Tg)   TRANGENİK FARE

GEN37

Erkek/dişi

120 TL

GEN39

Gebe dişi

155 TL

GEN41

Damızlık

155 TL

GEN42

Vazektomize erkek

220 TL

SPRAGUE DAWLEY SIÇAN

GEN49

Erkek/dişi

70 TL

COPENHAGEN SIÇAN

GEN180

Dişi

130 TL

GEN181

Damızlık

140 TL

HBV TRANSGENİK FARE

GEN51

Hepatit B transgenik fare (Hemizigot)/Erkek/dişi

600 TL

ANTİFRİZ PROTEİN (AFP) TRANSGENİK  FARE

GEN175

AFP transgenik fare/dişi 

600 TL

İNTERFERON-GAMMA (IFN) TRANGENİK FARE

GEN177

IFN transgenik fare/diş

600 TL

FARELERİN İMMÜNİZASYONU

GEN53

İmmünizasyon/fare

240 TL

GEN155

Farelerin antikor yanıtının kontrol edilmesi (ELISA)

900 TL

LABORATUVAR HAYVANI BAKIMI

GEN54

Fare bakım bedeli (10 adet)/ aylık

400 TL

GEN55

Sıçan bakım bedeli (10 adet)/ aylık

500 TL

Dikkat Edilmesi Gereken Konular:

Başvuru sırasında deney faresi kodunun (GEN…) yanı sıra talep edilen fare ırk ve tercih edilen cinsiyet bilgileri belirtilmelidir.

 • Yerel hayvan deneyleri etik kurul başvuru(HADYEK) tam metini ve onay  istenmektedir.
 • Nakli yapılacak kurumun ‘’ deney hayvanı kullanıcı kuruluşlara mahsus çalışma izini’’  fotokopisi istenmektedir.
 • Teslimat laboratuvarımızda yapılır, sevkiyat ve sevkiyat malzemelerinin temini (taşıyıcı kafes gibi)alıcıya aittir.
 • 30 adetin üzerindeki siparişler en az 3 ay öncesinden bildirilmelidir.
Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Monoklonal Antikorlar

İNSAN PROTEİN VE HORMONLARI  (1mg)

 

GEN65

Transferin

İstenilen miktara bağlı olarak fiyat belirlenir.

 

GEN66

Progesteron

İstenilen miktara bağlı olarak fiyat belirlenir.

 

BİTKİ PATOJENLERİ (1mg)

 

GEN68

E.amylovora

İstenilen miktara bağlı olarak fiyat belirlenir.

 

GEN70

V.dahliae

İstenilen miktara bağlı olarak fiyat belirlenir.

 

DİĞER MONOKLONAL ANTİKORLAR (1mg)

 

GEN72

Hepatit B virüsü (s antijeni)

İstenilen miktara bağlı olarak fiyat belirlenir.

 

GEN73

Hepatit B virüsü (c antijeni)                                                                                                 

İstenilen miktara bağlı olarak fiyat belirlenir.

 

GEN75

Hepatit B virüsü (e antijeni)                                                                                                

İstenilen miktara bağlı olarak fiyat belirlenir.

 

GEN215

Anti-Aflatoxin monoklonal antikor  D12E2 (IgA isotype)

İstenilen miktara bağlı olarak fiyat belirlenir.

 

GEN216

Anti-Aflatoxin monoklonal antikor  8G8 (IgG isotype)

İstenilen miktara bağlı olarak fiyat belirlenir.

 

GEN245

Anti-Sars-CoV-2 S1/RBD , (Monoklonal antikor) 100 mikrog

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir

 

GEN246

Anti-Sars-CoV-2 S1, (Monoklonal antikor) 100 mikrog

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir

 

REKOMBİNANT ANTİJENLER

 

GEN247

Anti-Sars-CoV-2 NP, (Monoklonal antikor) 100 mikrog,

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir

 

GEN248

Anti-Trypsin 1 (IRT1, Monoklonal antikor) , 50 mikrog

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir

 

ANTİKOR/ANTİJEN KARAKTERİZASYONU

 

GEN241

Sars-CoV-2 (2019-nCoV) rekombinant Nukleokapsid (NP) protein (his-tag, E. coli) 1 mg

3.500 TL

 

GEN242

Sars-CoV-2 (2019-nCoV) rekombinant Main proteaz (Mpro, 3CL Protease) protein (histag,E. coli) 1 mg

3.500 TL

 

GEN243

Sars-CoV-2 (2019-nCoV) rekombinant Nukleokapsid (NP) protein (his-tag, E. coli)500 mikrog

2.000 TL

 

GEN244

Sars-CoV-2 (2019-nCoV) rekombinant Main proteaz (Mpro, 3CL Protease) protein (histag,E. coli) 500 mikrog

2.000 TL

 

ANTİKOR/ANTİJEN KARAKTERİZASYONU

 

GEN76

Antikor alt tip belirleme (tek antikor için)

    1.200 TL

 

GEN77

ELISA ile antijen/antikor belirlenmesi

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

 

GEN78

Hücre çoğaltma ve bakım (25 cm2 ’lik hücre büyütme kabında)

2.000 TL

 

GEN79

Hücre çoğaltma ve bakım (75 cm2 ’lik hücre büyütme kabında)

2.500 TL

 

GEN80

Hücre dondurma (3x106 hücre/ml)

850 TL

 

İMMÜNOLOJİK HÜCRE ÇALIŞMALARI

 

GEN234

FACS Canto II kullanılarak hücre fenotipik karakterisazyonu ve analizi 1

725 TL/saat

 

GEN235

FACS Aria Fusion kullanılarak hücre saflaştırma (gerekirse ileri hücre fenotipik karakterizasyonu)1

1.000 TL/saat

 

Açıklama:

 

1 Hücre hazırlığı ve reaktifler(antibody,viability marker,vs.) hizmet alımını isteyen kişi veya kuruluşlara aittir.

 Not: FACSCanto II hücre sınıflandırma analizörü, 8 floresan parametresini tespit etmek için 3 lazer ile yapılandırılmıştır. FACSAria Fusion cell sorter cihazı , 18 floresan parametresi okuma özelliği ile isteğe bağlı aseptik şekilde 4 yollu hücre saflaştırma için 4+1 (nUV) lazer sistemi ile donatılmıştır. FACS cihazlarının kullanımı ve veri analizi (Facs Diva ve Flowjo yazılımı) değerlendirme konusunda eğitim ve destek sunmaktayız.

 

 

                 
                           

DENEY HAYVANI EMBRİYOSU SATIŞI (TAZE VE DONDURULMUŞ)

GEN82

Zigot

95 TL

GEN83

Morula ve diğer safhadaki embriyolar

120 TL

GEN84

Dondurulmuş fare embriyonik fibroblast satışı- 1 şişe (2.106 / ml)

1.500 TL

Not: Teslimat laboratuvarımızda yapılır, sevkiyat ve sevkiyat malzemelerinin tedariki (taşıyıcı gibi) alıcıya aittir. Siparişler en az iki hafta öncesinden bildirilmelidir.

GEN85

Besiyerlerin ozmotik basınçlarının ölçülmesi- 1 Örnek

100 TL

GEN86

Besiyerlerinin fare embriyoları ile toksisite testlerinin yapılması (Fare emnriyo testi (MEA))

Her bir numune için

4.500 TL

GEN87

Doku ve hücrelerde UV invert mikroskop altında immünofloresans inceleme- 1 Preparat

50 TL

GEN219

Oosit satışı

110 TL

Not: Teslimat laboratuvarımızda yapılır, sevkiyat ve sevkiyat malzemelerinin tedariki (taşıyıcı gibi) alıcıya aittir. Siparişler en az bir hafta öncesinden bildirilmelidir.

GEN220

Histopatolojik İnceleme ( 1 örnek)

  130 TL

GEN251

Osteokonduktivite Testi ( 1 örnek)

5000 TL

TIBBİ CİHAZLARIN BİYOUYUMLULUK TESTLERİ

GEN162

Sitotoksisite Testleri (ISO 10993-5)*

3.500 TL

GEN163

Sensitizasyon Testi(ISO 10993-10, Guine Pig Max.Test (OECD TG 406))*

11.500 TL

GEN164

İritasyon veya Derialtı Reaksiyon Testi (ISO 10993-10)*

4.250 TL

GEN165

Akut Sistemik  Toksisite Testi (ISO 10993-11)

4.500 TL

Not: Subakut veya diğer sistemik toksisite testlerinin istenmediği durumlarda bu testin fiyatı 6000 TL olarak uygulanır.

GEN166

Subakut Sistemik Toksisite (ISO 10993-11)

 8.000 TL

GEN167

Genotoksisite Testi – Bakteriyel Geri Mutasyon Ames Testi (ISO 10993-3 (OECD TG 471))*

15.000 TL

GEN169

İmplantasyon Testi (ISO 10993-6)

6.000 TL

SUYLA TEMAS EDEN METALİK OLMAYAN  BS 6920-2.5 STANDARTI KAPSAMINDAKİ TESTLER

GEN236

Sitotoksisite (Tek Sıcaklıkta Yapılan Testler)

4.500 TL

GEN237

Sitotoksisite (İki Sıcaklıkta Yapılan Testler)

5.900 TL

KİMYASALLAR VE KOZMETİK TESTLERİ

GEN184

Akut Oral Toksisite – Akut Toksik Sınıf Metodu (OECD TG 423)

5.000 TL

GEN194

In vitro EpiDerm™ Deri İrritasyon Testi(OECD TG 439)

25.000 TL

GEN195

In vitro EpiDerm Deri Korrozyon Testi (OECD TG 431)

25.000 TL

GEN 197

İn Vivo Akut Göz İrritasyon/Korrozyon Testi (OECD TG 405)

7.500 TL

GEN 201

Akut Oral Toksisite – Tek Doz Protokolu (OECD TG 420)

5.000 TL

GEN 202

Tekrarlanan Dozda 28-gün Oral Toksisite Testi (OECD TG 407)

30.000 TL

GEN 203

Genotoksisite Testi- İn Vitro Komet Testi

10.000 TL

OECD TG: Organisation for Economic Co-operation and Development (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) Test Guidelines (Test Klavuzları)

 1In vitro model sistem ithal edildiğinden test süresi 4-5 ay’ı bulmaktadır. Test kitinin raf ömrü 1 hafta olduğundan en az 4 numune ile başvurulması durumunda uygulanabilmektedir.

“Biyouyumluluk” ve “Kimyasallar ve Kozmetik” Testleri için Açıklamalar: Biyouyumluluk testleri, ISO ve OECD TG protokolleri takip edilerek yapılmaktadır. Testlerin tamamlanması ve raporlama süresi test protokollerine göre değişiklik göstermekle birlikte 3-7 hafta arasında değişmektedir. Bu süre iş yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir.

 

Biyouyumluluk testleri için numune gönderim koşulları ve genel kurallar:

 1. Kullanım şekli itibariyle steril olarak test edilmesi gereken numuneler müşteri tarafından steril edilir ve steril bir şekilde ulaştırılır.
 2. Gerekli olan numune sayısı talep edilen testler, numune yapısı ve ambalaj birim miktarlarına bağlı olarak değişkenlik gösterdiğinden iletilmesi gereken numune sayısının belirlenmesi için ilgili birimle iletişime geçilmelidir.
 3. Bazı testler bir ürünü oluşturan farklı parçalar için ayrı ayrı yapılması gerektiğinden ürün için yapılması gereken test sayısının belirlenmesi için ilgili birim ile iletişime geçilmelidir.
 4. Müşterinin ürünü için yapılmasını istediği testleri kendisinin net olarak beyan etmesi beklenmektedir. Aksi takdirde sertifikalandırma yada diğer resmi kurumların yapılması gereken testler açısından beklentilerinin karşılanmasında yaşanacak eksiklik ve gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmez.
 5. Deney hayvanları kullanılarak gerçekleştirilecek in vivo testlerde, deney hayvanının vücut büyüklüğü test edilecek numunenin boyutlarını doğal olarak sınırlandırmaktadır. Bu nedenle, özellikle basit bir şekilde küçük kesitler alınamayacak ürünler için müşterinin istenen boyutlarda numune hazırlayarak iletmesi talep edilir.
 6. (*)Bu analizler (GEN162, GEN163, GEN164 ve GEN 167) , TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025’e göre akredite edilmiştir.  Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerinin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. 

 

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Patojen Laboratuvarı

G48

Escherichia coli 0157  (TS EN ISO 16654)

200 TL

G49

Salmonella spp (TS EN ISO 6579)

200 TL

G53

Listeria monocytogenes  (FDA/BAM Bölüm 10) 

200 TL

G70

Sularda Legionella pneumophila (TS ISO 11731)

215 TL

G312

Campylobacter spp (ISO 10272-1)

200 TL

G339

Listeria monocytogenes (AOAC 2003.12, BAX System Real Time PCR Assay)

250 TL

G338

Salmonella (BAX System Real Time PCR ASSAY)

250 TL

G340

Escherichia coli 0157:H7 (BAX System Real Time PCR Assay)

250 TL

G341

Campylobacter spp (BAX System Real Time PCR Assay

250 TL

G454

Staph Enteretoksin  (VIDAS Staph enterotoxin II)

275 TL

Genel Kimyasal Analiz Laboratuvarı

G1

Nem

 • AOAC 925.10, AOAC 925.09, 926.06- Tahıl ve tahıl ürünleri
 • AOAC 990.20, AOAC.19, AOAC 925.21, AOAC 986.25 Süt ve süt ürünleri
 • AOAC 950.46, AOAC 934.01, AOAC 930.04 - Et ve et ürünleri, balık ve kanatlı et ürünleri, sebzeler, hayvan yemleri
 • AOAC 926.08, AOAC 955.30- Peynirler
 • AOAC 927.05-Süt tozu
 • TS 2134, TS 8444- Baharatlar

75 TL

G2

Nem (AOAC 934.06, 920.149-Kuru meyveler)

100 TL

G3

Kuru madde, suda çözünür (Briks) (TS-4890)

100 TL

G4

Kül

 • AOAC 923.03, AOAC 930.22, AOAC 926.46, AOAC 920.153- Et ve et ürünleri, tahıl ve tahıl ürünleri
 • AOAC 945.46, AOAC 925.21, AOAC 986.25 -Süt ve süt ürünleri
 • AOAC 900.02, AOAC 920.155, AOAC 920.91, AOAC 920.93, AOAC 920.100, AOAC 920.149, - Sebze, meyve, su ürünleri, şekerli ürünler, çay, kahve, et ekstraktı, alkolsüz içecekler
 • AOAC 955.30, AOAC 935.42 -Peynirler

115 TL

G5

Asitte çözünmeyen kül  (AOAC 930.22, TS 1566 ISO 1577, TS 1128 ISO 763, TS ISO 735, TS ISO 5985, TS 2133 ISO 930, TS 5000, TS 2190, TS 2383)

130 TL

G6

Suda çözünen külde alkalilik  (TS 1564, TS 1565, TS 1567)

120 TL

G7

Protein Kjeldahl yöntemi ( AOAC 960.52. Foss Tecator Manuel 2300 AB 2003 AN, Tüm gıdalar)

95 TL

G13

pH (AOAC 981.12,TS 1728 ISO 1842)

    90 TL

G14

Toplam asitlik (AOAC 942.15)

125 TL

G15

Tuz (AOAC 960.29)

125 TL

G16

Toplam şeker ve invert şeker (AOAC 923.09, Tüm gıdalar)

  200 TL

G23

Renk (Hunter Lab (Lab Scan XE))

155 TL

G24

Renk (Minolta CR-300)

170 TL

G25

Su aktivitesi (aw)

125 TL

G26

Viskozite

245 TL

G28

Gıdalarda doku testi (Stable Micro Systems TA.XT plus tekstür analiz cihazı)

250 TL

G458

Jelatinde Bloom Derecesi (ISO 9665:1998)

255 TL

G459

Renk (Tintometre)

150 TL

G460

Bulanıklık (Türbidimetre )

120 TL

G474

Toplam fenol analizi  

285 TL

G475

Toplam flavonoid analizi

285 TL

G476

Toplam antosiyanin analizi 

285 TL

G477

Toplam antioksidan aktivite analizi (DPPH yöntemiyle)

300 TL

G522

Gıda ürünlerine spesifik analizler  

Fiyat talep edilen analiz kapsamına göre belirlenir.

BAL ANALİZLERİ

G17

Şeker bileşenleri  (Sakkaroz, Fruktoz, Glukoz, Maltoz ) (DIN 10758)

450 TL

G141

Diyastaz sayısı (AOAC 958.09- Bal )

240 TL

G461

HPLC yöntemi  hidroksimetil furfural (HMF) Tayini

(Harmonised Methods of IHC Determination of HMF by HPLC)

320 TL

G143

İletkenlik (Harmonised Methods of International Honey Commission)

105 TL

G144

Prolin  (AOAC 979.20- Bal)

210 TL

G146

Asitlik (AOAC 962.19- Bal)

115 TL

G147

Nem (AOAC 969.38- Bal)

120 TL

G148

d13C/12C İzotop oranı ve C4 Bitki şekerleri oranı

(AOAC 998.12- Bal) (C13 (bal) ve C13 (protein) okumaları  UME- Organik Kimya Laboratuvarı (G3OK) tarafından yapılmaktadır.)

660 TL

G462

Balda suda çözünmeyen madde tayini (TS 3036)

115 TL

       

 

 

ÇAY / KAHVE ANALİZLERİ

G151

Toplam toz çay miktarı

115 TL

G152

Su ekstraktı (ISO 9768)

140 TL

G153

Kafein

(Journal of Food Sciense Vol:48, 745-750, D.05.G153, işletme içi metot-HPLC UV, çay ve kahve)

375 TL

G154

Çözünebilir kahvede suda çözünürlük (TS 5389)

110 TL

G155

Theaflavin

   315 TL

G156

Thearubigin

315 TL

G158

%10’luk HCl’de çözünmeyen kül  (AOAC 930.22, TS 1566 ISO 1577, TS 1128 ISO 763, TS ISO 735,

TS ISO 5985, TS 2133 ISO 930, TS 5000, TS 2190, TS 2383)

125 TL

G159

Suda çözünen külde alkalilik  (TS 1564, TS 1565, TS 1567)

130 TL

G160

Suda çözünen kül (TS 1565)

130 TL

ET VE SU ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ

G161

Türlerinin belirlenmesi

 • Çift tırnaklı (dana, koyun,manda)
 • Tek tırnaklı (at, eşek)
 • Domuz *(Fluorion Meat Species Identification QLP 1.0, Akreditasyon kapsamı: et ve et ürünleri),
 • Kanatlı eti (tavuk, hindi) türlerinin Real –Time PCR ile kalitatif belirlenmesi. (Her bir parametre ayrı ücretlendirilmektedir.)

Tür tespitleri DNA aranması yöntemi ile yapılmaktadır.

480 TL

G162

Hidroksiprolin (TS 6236, ISO 3436)

155 TL

G164

Nitrit ve nitrat (et ürünlerinde , taze sebzelerde, baharatlarda, süt tozunda)

(Shormüller, J.Handbuch der Lebensmittelchemie)

180 TL

G167

Tiyobarbütirik asit (TBA)( Shormüller, J.Handbuch der Lebensmittelchemie)

120 TL

G168

Toplam uçucu bazik nitrojen (TVB-N) ( Shormüller, J.Handbuch der Lebensmittelchemie)

120 TL

G396

Et ürünlerinde kollagen/et protein oranı (TSE 6236, ISO 3436)

155 TL

G404

Et ve et ürünlerinde hindi DNA oranı tespiti (Real Time PCR)

980 TL

G405

Et ve et ürünlerinde tavuk DNA oranı tespiti (Real Time PCR)

980 TL

G406

Et ve et ürünlerinde dana DNA oranı tespiti (Real Time PCR)

980 TL

MEYVE SUYU, REÇEL VE KONSERVE ANALİZLERİ 

G170

Dolum oranı (TS 2664)

115 TL

G172

Etil alkol (HS-GC-MS)

(AOAC Official Method 983.13.2005 Alcohol in Wines Gas Chromatography  Method )

300 TL

G173

Formol sayısı (TS EN 1133)

120 TL

G174

Konsistans (Bostwick Konsistometresi)

115 TL

G175

Reçellerde meyve oranı (TS 3958)

110 TL

G178

Şeftali nektarında meyve oranı

(Mg, Ca, K, AOAC 985.35, P: AOAC 986.24, Formol sayısı TS EN 1133)

730 TL

G179

Kayısı nektarında meyve oranı

(Mg, Ca, K, AOAC 985.35, P: AOAC 986.24, Formol sayısı TS EN 1133)

730 TL

G180

Vişne nektarında meyve oranı

(Mg, Ca, K, AOAC 985.35, P: AOAC 986.24, Formol sayısı TS EN 1133)

730 TL

G182

Sirkede yapaylık testi (Asetil metil karbinol testi) (TS 1880 EN 13188)

   150 TL

G183

Süzme ağırlığı (TS 2664)

115 TL

G186

Yabancı madde  (ilgili ürün standardı veya tebliğinde belirtilen yöntem)

190 TL

G187

Gazlı içeceklerde CO2 (TS 2259)

115 TL

G304

Portakal nektarında meyve oranı

(Mg, Ca, K, AOAC 985.35, P: AOAC 986.24, Formol sayısı TS EN 1133)

730 TL

G538

Uçucu asit

130 TL

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ

G17

Süt şekeri (Laktoz) (DIN 10758, D.05.G17 işletme içi metot, HPLC RID)

450 TL

G196

Yoğurtta jelatin (kalitatif)

85 TL

 

ŞEKER ANALİZLERİ

G198

Çözelti rengi (ICUMSA) (TS 861)

155 TL

G200

İletkenlik külü (TS 861, 2007)

120 TL

Beslenme Laboratuvarı

G72

Enerji (nem, kül, protein, karbonhidrat, diyet lif ve asit hidrolizi yağ analizleri/hesabı dahil) (Atwater)

670 TL

G73

Enerji (nem, kül, protein, karbonhidrat, diyet lif, yağ analizleri/hesabı dahil) (Atwater)

(Atwater genişletilmiş faktör sistemi)

670 TL

G74

Enerji (nem, kül, protein, karbonhidrat ve asit hidrolizli yağ analizleri/hesabı dahil) (Atwater)

(Atwater genişletilmiş faktör sistemi)

520 TL

G75

Enerji (nem, kül, protein, karbonhidrat, yağ analizleri/hesabı dahil) (Atwater)

(Atwater genişletilmiş faktör sistemi)

480 TL

G76

Enerji (nem,kül,protein, karbonhidrat, Gerber yöntemi ile yağ analizleri/hesabı dahil) (Atwater)

(Atwater genişletilmiş faktör sistemi)

480 TL

G77

Enerji (sıvı yağ ve margarinde) (Atwater) (Atwater genişletilmiş faktör sistemi)

300 TL

G80

Metabolik enerji- Ruminantlar için yem hammaddelerinde

(kül, protein, asit hidrolizli yağ, selüloz analizleri/hesabı dahil) (TS 9610)

495 TL

G82

A vitamini (D.05.G82, İşletme içi Metot-HPLC FLD)

540 TL

G84

E vitamini (alfa tokoferol) (D.05.G84,İşletme içi Metot-HPLC FLD)

480 TL

G85

B1 vitamini (tiamin) (D.05.G85,İşletme içi Metot-HPLC FLD)

390 TL

G86

B2 vitamini (riboflavin) (D.05.G86,İşletme içi Metot-HPLC FLD)

420 TL

G87

B6 vitamini (D.05.G87,İşletme içi Metot-HPLC FLD)

465 TL

G88

C vitamini (L-askorbik asit)(D.05.G420,İşletme içi Metot-HPLC UV)

335 TL

G90

Folik asit(katkılı örneklerde)  (D.05.G90,İşletme içi Metot-HPLC FLD-UV)

625 TL

G91

Niasin (D.05.G91, İşletme içi Metot-HPLC FLD)

350 TL

G105

Amino asitler (protein analizi yapılmadan) (D.05.G105, işletme içi metot- HPLC UV)

660 TL

G106

Amino asitler (protein analizi yapılarak) (D .05.G105, işletme içi metot- HPLC UV)

730 TL

G307

B5  vitamini (pantotenik asit) (D.05.G307, İşletme içi Metot-HPLC UV)

560 TL

G308

B7 vitamini (biotin) (D.05.G308, İşletme içi Metot-HPLC UV)

720 TL

G399

K1 vitamini (fillokinon) (D.05.G399,İşletme içi Metot-HPLC FLD)

540 TL

G400

K2 vitamini (menakinon-4) (D.05.G400,İşletme içi Metot-HPLC FLD)

530 TL

G401

D3 vitamini (kolekalsiferol) (D.05.G401,İşletme içi Metot-HPLC UV)

775 TL

G402

Karotenoidler (beta karoten, lutein, likopen) (D.05.G402,İşletme içi Metot-HPLC UV)

480 TL

G411

A vitamini (RAE) (retinol, beta karoten) (D.05.G82,D.05.G402)

615 TL

G418

Triptofan (protein analizi yapılmadan) (D.05.G418, işletme içi metot- HPLC FLD)

270 TL

G419

Triptofan (protein analiz yapılarak) (D.05.G418, işletme içi metot- HPLC FLD)

420 TL

G444

B12 vitamini (siyanokobalamin) (D.05.G444, İşletme içi Metot-HPLC UV)

720 TL

G463

Birada enerji (AOAC 971.10, AOAC 945.09)

690 TL

G479

Monosodyum glutamatın analizi ( International Standard ISO 4134 Kit ile)

775 TL

G537

Folat Analizi (doğal örneklerde(D.05.G537, R-Biopharm Vitafast Folic acid, Microbiological microtiter plate test to quantitate Folic Acid)

720 TL

Mineral Analiz Laboratuvarı

G94

Bakır ( AOAC 999.10)

380 TL

G95

Çinko (AOAC 999.10)

380 TL

G96

Demir (AOAC 999.10)

380 TL

G97

Fosfor  (AOAC 986.24)

380 TL

G98

Kalsiyum (AOAC 985.35)

380 TL

G99

Krom (AAS-Alev)

380 TL

G100

Magnezyum (AOAC 985.35)

380 TL

G101

Mangan(AOAC 985.35)

380 TL

G102

Nikel (AAS-Alev)

380 TL

G103

Potasyum (AOAC 985.35)

380 TL

G104

Sodyum (AOAC 985.35)

380 TL

G111

Arsenik (TSE EN 14627)

380 TL

G112

Civa (TSE EN 13806)

380 TL

G113

Kadmiyum (AOAC 999.10)

380 TL

G114

Kurşun (AOAC 999.10)

380 TL

G306

Selenyum (TSE EN 14627)

380 TL

G321

Kobalt (AAS-Alev)

380 TL

G376

ICP-MS ile kantitatif element analizi (D.05.G376, işletme içi metot)

380 TL

Not:

Aynı numunede ilk elementten sonraki ilave her bir element analizi

130 TL