KBRN Savunma Teknolojileri

-A +A

KBRN Savunma Teknolojileri Araştırma Grubu; 2022 yılında TÜBİTAK MAM bünyesinde bulunan Malzeme Enstitüsü, Kimyasal Teknoloji Enstitüsü ve Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü’nde KBRN Savunma Teknolojileri alanında çalışan grupların bir araya gelmesiyle Yaşam Bilimleri Başkan Yardımcılığı altında daha güçlü bir şekilde faaliyetlerine devam etmektedir.

KBRN Savunma Teknolojileri Araştırma Grubu, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nin ülkü ve hedeflerine paralel olarak, KBRN Savunma Teknolojileri alanında başta Savunma Sanayii olmak üzere tüm paydaşlarının ihtiyaçlarını ulusal ve uluslararası standartlara göre zamanında, doğru ve tam olarak karşılamayı ilke edinmiş bir araştırma grubudur. Bu yapısıyla, bilimsel araştırmayı, Ar-Ge, Ür-Ge çalışmalarını ticari-endüstriyel faaliyetler ile birleştirmekte ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınma yolunda KBRN savunmasına yönelik ürün geliştirme kapsamında küresel rekabet gücünün arttırılmasında önemli bir rol oynamaktadır.

KBRN Savunma Teknolojileri Araştırma Grubu tecrübeli ve yetkin personeli ile Ar-Ge çalışmalarını sürdürmektedir. KBRN Savunma Teknolojileri Araştırma Grubu’da toplam personel sayısı 31 olup, ağırlıklı olarak kimyager, kimya mühendisi, fizikçi, moleküler biyolog ve genetik mühendislerinden oluşmaktadır.

Hâlihazırda KBRN Savunma Teknolojileri Araştırma Grubu bünyesinde birçok kamu projesi, TÜBİTAK TARAL projesi ve dış destekli projeler devam etmektedir. Ayrıca KBRN testleri alanında öncül çalışmalar başlatmış olup bu konudaki yeteneklerini artırma ve geliştirme yolunda ilerlemektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE PROJELER

TANI VE TESPİT TEKNOLOJİLERİ

KBRN Savunma Teknolojileri Araştırma Grubu’nun tanı ve tespit çalışmaları mevcut araştırmacı ve altyapı kaynaklarına göre kimyasal ve biyolojik savunmaya yönelik olarak iki temel alanda yürütülmektedir. Olası tehditlere karşı hazırlıklı olabilmek için kimyasal ve biyolojik ajanların erken, güvenilir ve zamanında tespit edilebilmesi kritiktir, bu kapsamda tanı ve tespit sistemlerinin geliştirilmesi amacıyla çeşitli arge ve ürge çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Kimyasalların tanı ve tespit çalışmaları için yürütülen çalışmalar aşağıdaki gibidir:

ALGILAYICI MALZEME GELİŞTİRME: Gaz/Sıvı ortam için Kimyasal Harp Maddeleri (KHM), Zehirli Endüstriyel Maddeler (ZEM), içme suyu ve doğal su kaynaklarındaki zararlı bileşikler ve hava kalitesini iç ve dış ortamda etkileyen kirleticileri algılayan malzemelerin geliştirilmesi (Tasarım, Sentez ve Karakterizasyon)

SENSÖR GELİŞTİRME: Geliştirilen algılayıcı ara yüzey malzemeleri kullanılarak çeşitli kaplama yöntemleri ile (Jet-Spray, Spin Coating, Elektro-Spray vb.) QCM (Quartz Crystal Microbalance), SAW (Surface Acoustic Wave) vb. transduserler kullanarak sensör geliştirme faaliyetleri (Sensör Üretim, Test, Analiz ve Karakterizasyon),

SENSÖR DİZİSİ GELİŞTİRME: Elde edilen sensörler kullanılarak hedef uygulamalara yönelik Sensör Dizileri Geliştirme (Elektronik ve Mekanik Tasarım, Test, Veri Analizi, Uygulama Yazılımı)

PROTOTİP/CİHAZ GELİŞTİRME: Sensör dizilerinin laboratuvar ve saha analizleri yapılarak hedef analitlere karşı duyarlı Cihaz Geliştirme (KHM Tespit, ZEM Tespit-Teşhis, Patlayıcı, narkotik, pestisit, VOC detektörleri vb. )

TEST SİSTEMLERİ GELİŞTİRME: Gaz ve sıvı ortamda sensör/sensör dizilerinin laboratuvar testlerinde kullanılmak üzere tam otomatize test sistemlerinin tasarım, üretim ve kurulumu

Mobil Kimyasal Harp Maddeleri

Belirleme Cihazları      

Sabit Kimyasal Harp Maddeleri Belirleme Cihazları

 

Biyolojik tehditler, doğal olarak meydana gelen ve ortaya çıkan bulaşıcı hastalıkları ve tehlikeli biyolojik ajanların savaş veya terörist amaçlarla kullanımını içerir. Toplum sağlığını etkileyen ve biyolojik silah sınıfına giren çeşitli ajanların çevresel örneklerde ve canlıyla maruziyeti durumunda erken tespiti ve tanısına yönelik yürütülen çalışmalar  aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

ANTİKOR GELİŞTİRİLMESİ: Çeşitli biyolojik ajanları (virüs, bakteri, spor, toksin vb.) tanıyan spesifik ve yüksek afiniteli monoklonal ve poliklonal antikorların geliştirilmesi ve üretimi.

ANTİKOR TABANLI TANI SİSTEMLERİ GELİŞTİRİLMESİ: Geliştirilen monoklonal/poliklonal antikorlar kullanılarak;

Biyolojik ajan tespiti için ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) test sistemlerinin geliştirilmesi (kritik bileşen olan antikorların üretimi, işaretlenmesi, sistem dizaynı ve test bileşenlerinin optimizasyonu, örnek matriksine (kan, serum, nazoferangeal sürüntü, gıda ekstraktı, su, toprak gibi çevresel örnekler) bağlı olarak test koşullarının optimizasyonu)

Biyolojik ajanların hızlı tespitine olanak sağlayan Yatay Akış Test (Lateral Flow Assay) sistemlerinin (nanopartikül sentezi, partikül-antikor konjugasyonu, sistem bileşenlerinin eldesi, optimizasyonuve test dizaynı) ve görüntü okuyucularının geliştirilmesi

Maruziyet durumunda hastalıkların tayini için antijen ve antikor tespitine yönelik serolojik ELISA tanı kitlerinin geliştirilmesi

NÜKLEİK ASİT TABANLI TANI SİSTEMLERİ GELİŞTİRİLMESİ: Patojenlerin doğru, güvenilir, spesifik tespiti için uluslararası standartlara uygun hedef DNA veya RNA’ya özgü tanı sistemlerinin geliştirilmesi ve validasyonu (Nükleik asit ekstraksiyonu, Real-Time PCR, dizileme vb.)

Gıdalarda aflatoksin tanısı için  ELISA kiti ve

İmmun Afinite Kolonları (AFLAMAM IAK)

Biyolojik ajan tespiti için Multipleks RT-PCR kiti

Covid-19 Antijen Yatay Akış Testi

KBRN KORUMA ÜRÜN VE SİSTEMLERİN GELİŞTİRİLMESİ

KBRN KORUYUCU ELBİSE GELİŞTİRİLMESİ: C tipi KBRN kişisel koruyucu elbiselerde kullanılmak üzere Küresel Aktif Karbon geliştirilmiş ve elbiselerin filtre katmanlarına entegre edilmiştir. Prototipleri üretilen KBRN Koruyucu Elbiseler test ve karakterize edilerek teknoloji bilgi paketi hazırlanmış ve ürün SSB tarafından ticarileştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında 2 adet ulusal patent alınmıştır.

KBRN KORUYUCU FİLTRE GELİŞTİRİLMESİ: Kimyasal ve fiziksel aktivasyon yöntemleri, yüksek sıcaklık ve empregnasyon teknolojieri kullanılarak Özel Nitelikli Kromlu ve Kromsuz granül yapılı empregne aktif karbon geliştirilmiştir. MAKEL Teknoloji A.Ş tarafından TÜBİTAK MAM’ın teknoloji bilgi paketi ile üretmektedir.

KBRN Koruyucu Elbise

KBRN Koruyucu Filtre

YENİ NESİL REAKTİF NANO ADSORBAN GELİŞTİRİLMESİ: SSB tarafından desteklenen ve Ana Yüklenicinin Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.olduğu KAFES Projesi yürütülmektedir. Projede, Metal Organik Kafes (MOF) ve Membran teknolojileri kullanılarak kimyasal ve biyolojik savaş ajanlarına karşı üstün koruyuculuk ve konfor özelliklerine sahip KBRN Koruyucu Tekstil'in milli imkanlarla geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.

KBRN DEKONTAMİNASYON ÜRÜNLERİ GELİŞTİRİLMESİ

REAKTİF DEKONTAMİNASYON MALZEMELERİ GELİŞTİRİLMESİ: SSB tarafından desteklenen, Ana Yüklenicinin TÜBİTAK MAM  ve Ana Alt Yüklenicilerin Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Berko İlaç Kimya ve Sanayi A.Ş. olduğu DEKON Projesi yürütülmektedir. Projede, kimyasal ve biyolojik savaş ajanlarına ve zehirli endüstriyel kimyasallara karşı reaktif dekontaminasyon malzemelerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca bu malzemelerin toz, sıvı, ped/mendil ve krem/losyon olmak üzere 4 farklı tipinin milli imkanlar ile geliştirilmesi hedeflenmektedir.

KBRN TEST FAALİYETLERİ/HİZMETLERİ

KBRN FİLTRE TESTLERİ: Yurt içinde KBRN filtre üreten firmalar tarafından kurumumuza gönderilen filtre ve empregne aktif karbonların doğrulama testleri AG’muz tarafından yapılarak AEP 54’e uygun olup olmadıklarına yönelik rapor hazırlanmaktadır.

DİĞER TEST HİZMETLERİ: Savunma Sanayiinde faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarına NATO ve diğer askeri/sivil standartlara göre çeşitli KBRN ürünlerinin (maskeler, koruyucu giysiler, dekontaminasyon ürünleri, algılama cihazları vb.) kimyasal koruyuculuk/algılama/etkinlik testlerinin yapılmasına dair test hizmetleri verilebilmesi için çalışmalar devam etmektedir.