Endüstriyel Biyoteknoloji

-A +A

Endüstriyel Biyoteknoloji Araştırma Grubu; bitki biyoteknolojisi ve hayvan biyoteknolojisi olmak üzere 2 farklı araştırma takımına sahiptir. Endüstriyel Biyoteknoloji Araştırma Grubu, ülke öncelikleri doğrultusunda, alanındaki yöntemlerin güncel uygulamalarını kullanarak mevcut problemlerin çözümlerini ararken, ülke ekonomisi açısından katma değere dönüştürülebilecek ürünlerin üretilmesi konularında çalışmaktadır.

Endüstriyel Biyoteknoloji Araştırma Grubu diğer kamu araştırma kurumları, üniversite ve özel sektör ile ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri gerçekleştirmektedir. Ayrıca kamu ve özel sektör kuruluşlarına analiz ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Endüstriyel Biyoteknoloji Araştırma Grubu’nun çalışma alanları genel olarak aşağıda sıralanmıştır:

 • Ulusal bitki genetik kaynaklarının karakterizasyonu,
 • Bitkilerde moleküler yaklaşımlarla verimliliğin ve kalitenin artırması,
 • Bitkilerde biyotik/abiyotik streste rol oynayan moleküler mekanizmaların aydınlatılması,
 • Bitkilerde moleküler belirteç destekli ıslah programları,
 • Bitkilerde farklı stres koşullarında transkriptomik ve proteomik analizler,
 • Bitki doku kültürü ve genetik manipülasyon,
 • Değerli ilaç ham maddelerinin topraktan bağımsız, biyoreaktörler aracılığıyla üretilmesi,
 • Çiftlik hayvanlarında ve kanatlılarda moleküler ıslah stratejilerinin geliştirilmesi (Genetik seleksiyon),
 • Çiftlik hayvanlarında verim özelliklerini belirleyen genlerdeki polimorfizmlerin belirlenmesi,
 • Tek bir mutasyonun sorumlu olduğu genetik kökenli hayvan hastalıklarının tanısı (BLAD, DUMPS gibi),
 • Transgenik hayvan eldesi,
 • Hayvan gen kaynaklarının tanımlanması ve karakterizasyonu (Evcil ve yaban türlerde biyoçeşitliliğin belirlenmesi; tür ve ebeveyn tanısına yönelik DNA parmak izi çalışmaları),
 • Üreme biyoteknolojisi (Klonlama, in vitro fertilizasyon, biyobankaların oluşturulması),
 • Hayvan hücre teknolojisi çalışmaları,
 • Deney hayvanları üretimi ve deney hayvanlarında toksisite ve biyouyumluluk çalışmaları,
 • İlaç keşfi ve toksikoloji için hücre kültürü, moleküler teknikler ve in vitro model sistemleri,